Privacy voorwaarden

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door ons kantoor, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits naleving van de Belgische privacywetgeving, met het oog op en binnen het kader van het verlenen en het beheren van verzekeringsdiensten in het algemeen, met inbegrip van het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken en – behoudens uw uitdrukkelijk en kosteloos verzet – de commerciële promotie van verzekeringsproducten en -diensten.

Ons kantoor zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behoudens voor zover hiertoe in haar hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. U bent akkoord dat deze gegevens in voorkomend geval kunnen meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop u beroep doet.

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, in voorkomend geval, te laten verbeteren. U kunt tevens verzet aantekenen tegen het gebruik van de ingezamelde persoonsgegevens voor commerciële prospectie en direct marketing. Wanneer u zich uitdrukkelijk wenst te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, kunt u een bericht zenden met uw verzoek aan Assurances Sécurité 1902 sa - Place du Centenaire 6 of per mail: info@securite1902.com.